O nas

Informacje o CIS

Forma prawna

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna Gminy Skarżysko-Kamienna, działająca od 2008 r. w otoczeniu ekonomii społecznej jako podmiot zatrudnienia socjalnego, o charakterze edukacyjnym i wspierającym, tworzony dla osób o najmniejszych szansach na otwartym rynku pracy. Podstawę prawną, określającą zasady powoływania i funkcjonowania Centrum, wyznacza ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Skarżyski CIS uzyskał status centrum integracji społecznej Decyzją Nr PS.I-0717/7/2008 z 5 maja 2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego, a powołany został Zarządzeniem Nr 254/2008 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 6 października 2008 r. w formie gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta. W takiej formie prawnej jednostka nasza funkcjonowała do końca 2010 r.

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Centrum Integracji Społecznej przekształcone zostało w samorządowy zakład budżetowy, co nastąpiło na mocy Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z 4 listopada 2010 r. Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy od 1 stycznia 2011 r. i jest podmiotem działającym na podstawie Statutu.

CIS jest również instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00002/2011.

Uczestnicy

Uczestnikami CIS są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli takie, które z różnych powodów funkcjonują poza otwartym rynkiem pracy, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych własnym staraniem, co może prowadzić do ubóstwa oraz uniemożliwia lub ogranicza uczestnictwo w życiu zawodowych, społecznym i rodzinnym. Do CIS-u mogą zostać przyjęte osoby, które spełniają kryteria wykluczenia społecznego, przede wszystkim długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii, niepełnosprawne, jak również długoletni klienci pomocy społecznej, samotne matki, osoby bez zawodu, o niskich kwalifikacjach czy przeżywające kryzysy życiowe.

Misja

Misją Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej jest odbudowywanie i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy, stymulowanie ich aktywności mającej na celu trwałą zmianę własnego życia na lepsze, a także stwarzanie warunkówi okoliczności wspierających proces zmiany.

Cele

Głównym celem CIS jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do pracy na otwartym rynku. Cele szczegółowe planowane są indywidualnie w zależności od sytuacji życiowej każdego z uczestników i mogą mieć charakter edukacyjny, aktywizujący lub terapeutyczny.

Uczestnicy CIS biorąc udział w różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach i grupach wsparcia, podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, uczą się zachowań społecznych
i ekonomicznych, a także odzyskują godność i wiarę w siebie.

CIS jako podmiot zatrudnienia socjalnego

Kluczowym narzędziem stosowanym w CIS jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego,tzw. IPZS, czyli rodzaj dwustronnej umowy pomiędzy CIS, a uczestnikiem, na podstawie której uczestnik, przez okres 6 – 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy), od 6 do 8 godzin dziennie, realizuje program integracji społecznej i zawodowej, obejmujący różnorodne formy zajęć indywidualnych i grupowych. Są to przede wszystkim warsztaty przyuczające do pracy w zawodzie, warsztaty psychoedukacyjne, aktywizujące, grupy wsparcia, indywidualne formy wsparcia z elementami terapii, a także zajęcia informatyczne, zajęcia z przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej, oraz kursy zawodowe. 
 
 
Każdy uczestnik realizujący IPZS otrzymuje świadczenie integracyjne refundowane z Funduszu Pracy, w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych za pierwszy miesiąc uczestnictwa (tzw. miesiąc próbny”), oraz 100% zasiłku dla bezrobotnych przez pozostałych 11 miesięcy. Ponadto kierownik CIS zapewnia uczestnikom jeden posiłek dziennie, odzież roboczą, środki ochrony osobistej, badanie lekarskie oraz szkolenie BHP.
Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej regulują szczegółowe przepisy wewnętrzne.


Za realizację IPZS odpowiada zespół merytoryczny CIS, w tym między innymi pracownik socjalny, psycholog, terapeuta uzależnień, doradca zawodowy, prawnik, instruktorzy zawodu, specjaliści z zakresu przedsiębiorczości.

Ważnym przywilejem absolwentów CIS jest możliwość podjęcia tzw. zatrudniania wspieranego  na podstawie umowy zawartej między PUP, a pracodawcą na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. PUP refunduje pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia.

Współpraca z MOPS

CIS współpracuje z Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej klientów ośrodka. Na podstawie porozumień, w ramach kontraktów socjalnych w latach 2010-2014 skierowano do CIS 28 klientów MOPS do realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Uczestnictwo tych osób było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego „Nowe szanse w MOPS”.

Projekty

Ważnym źródłem finansowania działalności statutowej CIS są dotacje pozyskiwane w ramach projektów.

 
W latach 2008-2014 zrealizowaliśmy 4 projekty o łącznej wartości 3 mln złotych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzi Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa  i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Uczestniczymy również w realizacji projektów partnerskich na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie skarżyskim. Przykładem są projekty: „Milowe kroki”- tworzymy pierwsze spółdzielnie socjalne w powiecie skarżyskim i koneckim” w ramach EFS (w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo–Doradczą) oraz „Dobry pomysł” ze środków FIO (w partnerstwie w Stowarzyszeniem im Stanisława Staszica).

CIS jako podmiot ekonomii społecznej

Poza projektami CIS finansuje się głównie z działalności usługowej handlowej i wytwórczej w ramach reintegracji zawodowej i społecznej. Zgodnie z art. 14 pkt 7a ustawy o finansach publicznych, CIS jako samorządowy zakład budżetowy, może wykonywać zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, a więc gminy, w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

W zastosowaniu art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, CIS, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługowa. Działalność ta nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 z późn. zm.) i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.


Począwszy od 2011 r. z usług CIS korzystają placówki z terenu miasta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce USŁUGI CIS.  

Konwent CIS/KIS

CIS należy do Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, będącego forum wymiany doświadczeń, wypracowywania wspólnych stanowisk i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.