Zadzwoń: 721 144 144 Napisz: poczta@grom.waw.pl Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Cele Stowarzyszenia GROM

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (w tym na rzecz swoich członków). Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową organizacji i obejmuje zadania publiczne w zakresie:

 

• Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

• Działalności charytatywnej, opartej na wspomaganiu rozwoju i kształceniu, osób ubogich i będących w trudnej sytuacji życiowej, dzieci i młodzieży, osób uzdolnionych.

• Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz propagowanie wartości europejskich.

•   Ochrony i promocji zdrowia, w szczególności profilaktyka uzależnień.

•   Działalności na rzecz osób starszych (seniorów) oraz osób niepełnosprawnych w tym ich aktywizacji przeciwdziałające marginalizacji społecznej, prowadzenia działań samopomocowych i integrujących osoby starsze oraz niepełnosprawne.

• Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

• Wspierania, promocji i upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

• Wspierania krajoznawstwa oraz organizacji różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

• Promocji kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

• Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

• Przeciwdziałania patologiom społecznym oraz udzielania wsparcia osobom nimi zagrożonym, w szczególności osobom uzależnionym.

• Promocji i organizacji wolontariatu, mającego na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, rodzin ubogich oraz domów opieki.

• Działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

• Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

• Wspierania rodzin, kształtowania właściwych relacji w środowisku rodzinnym.

• Działalność proobronna i obronna.

• Ułatwiania powrotu do społeczeństwa oraz pomocy osobom bezdomnym.

 

Stowarzyszenie GROM swoje cele realizuje poprzez:

• Tworzenie i prowadzenie placówek profilaktycznych i leczniczych takich jak m.in. domy dziennego pobytu, hostele, ośrodki terapeutyczne, świetlice, kluby abstynenta dla osób uzależnionych lub zagrożonych w jakikolwiek sposób uzależnieniem.

•   Szeroko pojętą współpracę i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władzy i samorządu wszystkich szczebli, jednostkami organizacyjnymi Służby Zdrowia i placówkami oświatowymi, związkami wyznaniowymi, środowiskami i organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi, szczególnie poprzez organizowanie zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie zajęć i warsztatów sportowych, dydaktycznych, edukacyjnych i kulturowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i/lub finansowej.

•  Organizację zajęć lub warsztatów, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych, plastycznych, aktorskich, informacyjnych, szkoleniowych we własnym zakresie dla osób zainteresowanych ze szczególnym uwzględnieniem osób potrzebujących, w tym dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i/lub finansowej, osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich.

•    Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej, w szczególności w zakresie wychowania do sportu i przez sport, w tym poprzez, organizowanie zajęć dydaktycznych o zdrowym żywieniu i stylu życia, a także organizowanie zawodów sportowych.

•   Wydawanie i publikowanie czasopism, książek, tworzenie stron internetowych i inne formy informacji, promujące zdrowy styl życia,

•  Prowadzenie różnych form terapii, warsztatów, kursów dokształcających oraz innych form wspierające rozwój osobisty, w tym także organizowanie warsztatów plastycznych, aktorskich, kulturowych, szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, organizacji czasu, pracy i nauki w bezpiecznych warunkach.

•  Tworzenie kół naukowych oraz propagowanie projektów jak np. „Starsi młodszym”, w których chętni pomocy starsi uczniowie lub dorośli poświęcają czas ucząc i pomagając w nauce oraz w życiu młodszym osobom, przekazując wiedzę, umiejętności i zdobyte doświadczenie.

•  Udostępnianie sprzętu będącego własnością stowarzyszenia, współorganizowanie i współfinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, szczególnie związanych z warsztatami plastycznymi, aktorskimi, teatralnymi oraz sportowych ze szczególnym nastawieniem na organizację zawodów sportowych zgodnych z ideą fair-play, promujących wzorowe postawy.

• Pośredniczeniu w organizacji stażów pracy, wraz ze współpracującymi podmiotami.

•    Prowadzenie sekcji sportowych, kół i klubów sportowych.

•  Prowadzenie kół zainteresowań dotyczących tradycji polskiej i polskości oraz uczestnictwo w obchodach świąt narodowych oraz organizowania i współorganizowania obchodów.

•   Organizowanie wycieczek weekendowych i wakacyjno-urlopowych, turystycznych oraz rekreacyjno-sportowych.

•   Organizowanie imprez, wydarzeń sportowych (turniejów, biegów, spartakiad olimpiad sportowych) oraz wydarzeń imprez kulturalnych (koncerty, pikniki, konferencje, szkolenia).

• Organizowanie zajęć edukacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy na temat wychowania i promowania odpowiednich relacji rodzinnych.

 

 

 

Stowarzyszenie GROM to grupa entuzjastów połączonych wspólną pasją. W obszarze naszych zainteresowań są wydarzenia prozdrowotne, sportowe, rekreacyjne, kulturalne i artystyczne organizujemy treninigi piłki nożnej i judo dla dzieci i ligi szóstek piłkarskich dla firm. Mamy świadomość, że imprezy, np. sportowe, nie zawsze są łatwo dostępne. Podobnie bywa z wydarzeniami kulturalnymi, które często są drogie i nie wszystkich stać na uczestnictwo w takich przedsięwzięciach. Staramy się, przy współpracy z jednostkami państwowymi, samorządami, fundacjami czy prywatnymi przedsiębiorstwami wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Warszawy. Mimo, że stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, ma bardzo kompetentną i profesjonalną załogę. Są wśród nas pasjonaci sportu, a także muzycy i artyści. Dzięki temu, jesteśmy w stanie podjąć się realizacji każdego zadania.

 

 

Imprezy sportowe i rekreacyjne

 

Imprezy kulturalne i edukacyjne: